1. NÁŠ VĚČNÝ CÍL: NEBE

1. K čemu jsme na světě?
Jsme na světě, abychom sloužili Bohu a po smrti se dostali do nebe.
 
2. Čím sloužíme Bohu?
     Bohu sloužíme tím, že 1. věříme v pravdy Boží, 2. žijeme v milosti posvěcující a 3. plníme zákon Boží.
     Zamysli se! — Není nikoho, kdo by vždy a upřímně mohl prohlašovat: „Jsem tak šťasten, že mi už nic nechybí.“ Bůh to již tak zařídil, abychom zde na světě neulpěli jen na životě pozemském, ale také myslili na věčný život po smrti, na svůj věčný cíl. Svatý Augustin o tom napsal: „Stvořil jsi nás, Bože, pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě“ (Vyznání I, 1).
     Pro věčný cíl, pro nebe ses také zvláštním způsobem narodil. Stalo se to při svatém křtu. Křest byl pro tebe jako nové narození. Bylo to narození ne z rodičů, ale z Boha! Bylo to narození ne pro život pozemský, ale pro nebe. Bez toho narození by ses do nebe vůbec nemohl dostat. Proto řekl Pán Ježíš: „Nenarodí-li se kdo znova z vody a z Ducha svatého, nemůže vejít do království Božího“ (Jan 3, 5). Den tvého křtu je proto nejpamátnějším dnem tvého života. Víš kdy jsi byl pokřtěn?
     Nestačí však při křtu se pro nebe narodit, ale podle toho také žít! Proto při křtu kněz připomínal tvému kmotrovi, abys vždy věřil v pravdy Boží, žil v milosti posvěcující a plnil zákon Boží, zvláště největší přikázání lásky k Bohu a k bližnímu.
     Proto nakonec po křtu svatém kněz ještě položil na tebe bílou roušku se slovy: „Přijmi bílé roucho a přines je bez poskvrny před soudní trůn Pána našeho Ježíše Krista, abys měl život věčný. Amen.“ A potom pro tebe podal kmotru do rukou hořící svíci se slovy: „Přijmi hořící svíci a zachovávej bez úhony svůj křest. Zachovávej Boží přikázání, abys až Pán přijde k nebeské svatbě, mohl mu jít vstříc se všemi svatými nebeského dvoru a byl živ na věky věků. Amen.“
     Co pravil Pán Ježíš o našem věčném cíli? — Pán Ježíš pravil o našem věčném cíli: „Co prospěje člověku, když získá celý, ale ztratí svou duši (život věčný)?“ (Mt 16, 26). „Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude vám přidáno!“ (Mt 6, 33).
 
Važ si této knihy. Chce být tvým dobrým přítelem a vůdcem na cestě životem. Přemýšlej často o tom, co ti praví, vroucně a často se modlívej, abys důsledně podle toho žil. Tak se staneš šťastným nejen jednou na věčnosti, ale už zde na světě, neboť apoštol sv. Pavel praví: „Těm, kteří miluji Boha, všechno napomáhá k dobrému“ (Řím 8, 28). A Pán Ježíš řekl: „Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho“ (Lk 11, 28).