7. Bůh svět stvořil, udržuje a řídí

21. K čemu stvořil Bůh svět?

Bůh stvořil svit ke své cti a slávě a k naší spáse.

22. Co znamená: Bůh udržuje svět?

Bůh udržuje svět znamená: Bůh působí svou všemohoucností, že celý svět i každý jednotlivý tvor trvá tak dlouho, dokud Bůh chce.

23. Co znamená: Bůh řídí svět?

Bůh řídí svit znamená: Všechno řídí Bůh a nic se neděje bez jeho vůle nebo dopuštění.

24. Proč dopouští Bůh i hříchy?

Bůh dopouští i hříchy, protože chce člověku ponechat poznávající rozum a svobodnou vůli a následky hříchu umí obracet k dobrému.

25. Co praví Písmo svaté o řízení Božím?

O řízení Božím praví Písmo svaté: .Těm, kdož milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“ (Řím 8, 28).

Bůh svět a celý vesmír stvořil. – Bohu říkáme „Stvořitel nebe i země,“ protože všechno stvořil. Slovo „stvořil“ znamená: Učinil z ničeho. Jen chtěl a stalo se. Tak věříme podle zjevení Božího.

V Písmě svatém se praví, že Bůh svět stvořil v šesti dnech. To však neznamená, že by celý svět byl za těchto šest dnů stvořen podle našeho počítání času. Svatopisec chce také ukázat a zdůraznit, že je šest dnů v týdnu určeno Bohem k práci a snažení a sedmý den k odpočinku a posvěcení. Všechno mimo Boha se dohromady jmenuje tvorstvo, vesmír anebo celý svět.

Zde na světě nikdy nedovedeš dobře pochopit, proč to nebo ono Bůh na tebe seslal nebo dopustil. Vždy však pamatuj, že on je tvůj nejlepší Otec, který tě opravdu tak miluje, jako nikdo na světě a chce jen tvoje dobro, chce, abys byl s ním šťasten po celou věčnost. Rozumně tedy jednáš, když se modlíš odevzdaně: „Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.“