5. Bůh – nejvýš spravedlivý, dobrotivý a milosrdný

15. Co znamená: Bůh je nejvýš spravedlivý?

Bůh je nejvýš spravedlivý, znamená: Bůh všechno dobré odměňuje a všechno zlé trestá.

16. Co znamená: Bůh je nejvýš dobrotivý?

Bůh je nejvýš dobrotivý, znamená: Bůh pečuje otcovsky o své tvory, všechno dobré máme od něho.

17. Co znamená: Bůh je nejvýš milosrdný?

Bůh je nejvýš milosrdný, znamená: Bůh odpouští hříchy každému, kdo jich kajícně lituje.

Bůh je nejvýš spravedlivý. – Bůh nemusí odměnit nebo potrestat hned na světě, poněvadž nikdo neujde jeho soudu na věčnosti. Říká se: „Mlýny Boží melou pomalu, ale jistě. Bůh nevyplácí každou sobotu, ale nikomu dlužen nezůstává.“

Hříšníkům se vede na světě leckdy dobře a zdají se být šťastni. Proč? Protože Bůh je nejvýš spravedlivý, ale i vševědoucí. On ví dobře, kdo setrvá ve hříchu a zemře bez pokání ve svých hříších. Poněvadž nemůže takového člověka odměnit v nebi za jeho dobré služby, které přece i zlý tu a tam v životě vykonal, proto tím hojněji jej odměňuje již zde na zemi.

Ale o takovém štěstí svatý Augustin řekl: „Jak hrozné je štěstí hříšníka!“ A dodává prosebně: „Zde na světě, mne, Pane, řež, bij a pal, jak chceš, ale tam na věčnosti mne ušetři.“ Nedej se proto mýlit zdánlivým štěstím některých hříšníků zde na světě.

Kromě toho pamatujme na to, že na štěstí pozemském mnoho nezáleží, poněvadž zde na světě trvá všechno jen krátce. Nejvíce záleží na tom, jaké to bude po smrti na věčnosti, neboť tam to trvá bez konce, věčně!

Bůh je nejvýš dobrotivý. – Bůh odívá „polní lilie“ a živí „(nebeské) ptáky“ (srov. Mt 6, 26 – 30). Oč více pečuje o blaho naše! Děkuješ za všechno modlitbou každé ráno a večer, před jídlem a po jídle? Jdeš mu poděkovat každou neděli a zasvěcený svátek zbožnou účasti na mši svaté?

Bůh je nejvýš milosrdný. – Smiloval se po hříchu prvotném: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3, 16). Čeká také na obrácení hříšníka: „Nemám zalíbení v hříšníkově smrti, ale aby hříšník své chování změnil a byl živ“ (Ez 33, 11).

Další vlastnosti Boží. – Bůh je nejvýš moudrý, poněvadž řídí všechno tak, že vždycky dosahuje nejsvětějších úmyslů. – Bůh je nejvýš svatý, poněvadž je naprosto dokonalý, miluje jen dobro, je vznešený a budí v nás úctu: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin (, Bůh) zástupů“ (Iz 6, 3). – Bůh je nejvýš pravdomluvný a věrný, protože vše, co mluví, je pravda, a vše, co slíbí a čím hrozí splňuje.

Jak dokonalý je Bůh! Hleď se mu co nejvíce podobat i ty! V čem se musíš ještě polepšit, aby ses mu více podobal? „Buďte dokonalí. jako je dokonalý váš Otec nebeský“ (Mt 5, 48).